13/09/1627, 1

13/09/1627, 1

1 Secretaris Huigens verschijnt ter vergadering. Hij overhandigt HHM de brief van De Rovre aan de RvS en het verbaal van Vijgh, De Rovre en Van de Lingen wegens het voorgevallene inzake het landinwaarts leggen van de dijk tegenover Zaltbommel. Volgens het verbaal hebben zij de partijen niet tot een akkoord kunnen brengen om de oude dijk te laten herstellen en onderhouden. De heer van Loenen blijft bij zijn verkregen recht vanwege het vonnis van dijkgraaf en heemraden, dat hij door het akkoord over de nieuwe aanleg ontslagen is van het onderhoud van de oude dijk. De gecommitteerden van het Hof van Gelderland hebben verklaard slechts gelast te zijn om te horen en te zien.
De RvS moet conform het advies van het verbaal aan het Hof schrijven zodanige maatregelen te treffen dat de dijk de komende winter buiten gevaar verkeert. In het voorjaar zal men dan met kennis van de Landschap een beraming opstellen en vastleggen waardoor alle toekomstige onenigheden zullen vervallen.