17/11/1627, 9

17/11/1627, 9

9 De gedeputeerden van de Admiraliteiten verzoeken om duidelijkheid. HHM hebben d.d. 26 sept. 1626 de Admiraliteiten aangeschreven dat het aan de pachters toekomende kwart niet van het derde deel van het land maar van het totaal van de confiscaties moet worden betaald. De vraag is of dit kwart alleen door het land gedragen wordt of dat het ook ten laste van de officieren van het land komt en naar rato moet worden afgetrokken van de aandelen waarop zij volgens de plakkaten recht hebben.
HHM stellen een besluit uit. De heren van Holland vragen om een kopie van het rekest.