03/12/1627, 1

03/12/1627, 1

1 Ter vergadering compareert luitenant-admiraal Dorp met commandeur Quast. In aanwezigheid van de gedeputeerden van de Admiraliteiten rapporteert hij over zijn werkzaamheden in het vervolgen van vijandelijke schepen. Daarnaast overhandigt Dorp een memorie waarin hij de situatie op de kust en de bestrijding van de vijand aan de orde stelt.
Dorp moet zijn journaal schriftelijk indienen. Zijn memorie zal aan de aanwezige gedeputeerden voor advies ter hand worden gesteld.