03/02/1628, 10

03/02/1628, 10

10 De RvS adviseert d.d. 1 feb. op de op 27, 29 en 31 jan. ontvangen brieven van Ernst Casimir en de gedeputeerden in Emden.
HHM besluiten op het eerste punt van de zes vragen van de stad Emden conform het advies en eerder genomen resoluties, met name die van 22 januari. De toevoer naar Oost-Friesland over water zal zowel uit neutrale landen als uit de Republiek worden gehinderd. HHM staan niet toe goederen uit Hamburg en andere neutrale plaatsen naar Greetsiel, Norden of andere zeehavens of de Eems op verder dan tot Emden te brengen. Daartoe laten HHM Ernst Casimir enkele schepen die de Admiraliteitscolleges te Amsterdam , in het Noorderkwartier en te Dokkum sturen ook op de Jade leggen. Op die rivier moet eveneens alle toevoer worden belet.
Aangaande het tweede punt, waarvan ook de resterende afhangen, laten HHM de stenden hun eigen krijgsvolk naar goeddunken inzetten. Zij mogen echter geen volk van de Republiek buiten de stad gebruiken tenzij de keizerlijken Nesserland willen inlijven. Dit is in overeenstemming met de eerdere resoluties van 13, 15, 18 en 31 jan. besloten. Tot behoud van hun stad zullen HHM die van Emden met de gehele macht van de Republiek bijstaan.
HHM laten de 95 uit Fürstenau gekomen musketiers verdelen onder de compagnieën die volk nodig hebben. Zij zullen opnieuw bespreken of op de brieven van generaal Tilly wordt teruggeschreven of niet.
HHM sturen deze resolutie aan Ernst Casimir en de gedeputeerden als antwoord op hun brieven. Aangezien de kapitein van de keizerlijke troepen te Leer heeft verklaard de neutraliteit te willen behouden, voegen zij daarbij dat men ook mag verklaren de neutraliteit te willen behouden.
De gecommitteerden van Groningen verklaren vervolgens dat men geen neutrale of bevriende troepen kan dulden onder het kanon van een stad, sterkte of fort zoals alle krijgslieden zullen onderschrijven. Emden moet niet tot onder het kanon in het nauw worden gebracht aangezien de stad daardoor bij een belegering minder goed kan worden verdedigd. Ditzelfde moet in acht genomen worden bij de plaatsen aan de waterkant zoals Larrelt en Knock.