27/03/1628, 25

27/03/1628, 25

25 De op 22 maart aangestelde heren rapporteren over hetgeen de Admiraliteit te Rotterdam op verzoek van HHM heeft besproken aangaande de door de erfgenamen van vice-admiraal Moy Lambert ingediende aanspraken.
HHM besluiten de eerste twee punten geroyeerd te laten ondanks dat het tweede punt door het College is gepasseerd.
Punt III tot en met IX nemen zij niet in overweging.
Punt X, aangaande 100 gld. per maand voor het commando langs de kust, in plaats van de door Lambert ontvangen 60 gld., wijzen zij af evenals punt XI en XII.
Punt XIII, XIV en XV worden niet gepasseerd.
Aangaande punt XVI, waarin de erfgenamen voor de tijd dat Lambert vice-admiraal is geweest eenzelfde traktement verzoeken als jonkheer Pieter Verdoes heeft gehad, zullen HHM zijn commissie nakijken.
Punt XVII en XVIII wijzen HHM af.
Aangaande punt XIX betalen HHM voor de bij de equipagemeester ingeleverde wapens en andere spullen van Lambert de daarvoor vastgestelde 244 gld. 10 st.