08/05/1628, 11

08/05/1628, 11

11 Feith en de andere heren hebben conform de resolutie van 5 mei een nadere bespreking met secretaris Gunter gehad en berichten hierover. Gunter verzoekt eerst informatie te krijgen over de door HHM getroffen maatregel tegen de toevoer aan Jutland.
HHM laten de Admiraliteitscolleges op de verschillende kantoren mensen waarschuwen dat de koning van Denemarken hun schepen en goederen zal kapen wanneer zij hun goederen naar Jutland, Holstein of daaromtrent willen verkonvooien.
Ten tweede verzoekt Gunter nog steeds teruggave van de twee door Nederlandse oorlogsschepen in Langesund genomen schepen en straf vanwege de territoriale schending.
HHM schrijven de Admiraliteit in het Noorderkwartier over deze kwestie te schrijven en het vonnis en de bewijsstukken mee te sturen om deze te onderzoeken.
Ten derde vraagt Gunter een betalingsoverzicht van de subsidies met een specificatie van de tijd waarop en de persoon aan wie is betaald.
HHM laten de ontvanger deze lijst geven.
Ten vierde wil Gunter het buskruit dat de onder contract met de koning staande kooplieden van Hamburg naar de Republiek hebben gebracht naar Denemarken uitvoeren.
HHM stemmen hiermee niet in.
Ten derde vraagt Gunter HHM de toegezegde ordonnantie van 50.000 gld. te passeren in aftrek van het subsidie.
HHM stemmen hiermee in met dien verstande dat zij slechts ordonnantie passeren van 31.978 gld. 2 st. 8 d. en Joost Brasser de overige 18.021 gld. 17 st. 8 d. laten betalen. HHM schrijven Brasser af te rekenen met secretaris Gunter.