11/05/1628, 8

11/05/1628, 8

8 HHM lezen het op 6 mei opgestelde advies van de RvS over enkele punten uit de brieven van de gedeputeerden te Emden.
Met advies van Z.Exc. besluiten HHM hierover:
I De toevoer aan de keizerlijken moet nog steeds zo goed mogelijk worden tegengegaan. De daartoe op de Eems gelegde schepen zullen daar blijven liggen en naar elders vertrokken schepen moeten weer op de bestemde plaats worden gelegd. De scheepskapiteins moeten er scherp op toezien dat er geen goederen naar Oost-Friesland benoorden Emden worden vervoerd en dat schepen van en naar Leerort worden gekonvooieerd en beschermd tegen iedereen die deze wil beschadigen. HHM laten de Admiraliteitscolleges de konvooimeesters verbieden paspoorten te verlenen voor naar Oost-Friesland benoorden Emden uit te voeren goederen. Evenmin zal men toevoer naar Oost-Friesland vanuit Coevorden, Bourtange en Bellingwolde tot de Jade toestaan. Daartoe worden de commandanten ter plaatse op de hoogte gebracht en gelast alle overtredingen tegen te gaan. De gedeputeerden te Emden zullen er bij de magistraat aldaar eveneens op aandringen geen uitvoer toe te staan. Bij weigering moeten zij verklaren dit dan zelf door het garnizoen te laten regelen, opdat de stad geen schaarste zal lijden.
II Keizerlijken die de staatse oorlogsschepen omtrent Oldersum en elders op de Eems voorbijvaren zijn verplicht de vlag te strijken. Zij mogen niet verder varen zonder te zijn gevisiteerd, hoewel dit discreet dient te gebeuren.
III HHM verzoeken de heren van Amsterdam iemand uit hun midden te nomineren die naast Hottinga naar Emden wordt afgevaardigd.