07/06/1628, 5

07/06/1628, 5

5 Daniel Roelandt, koopman te Amsterdam, verzoekt betaling van een vervallen en aangenomen wisselbrief. Resident Aissma heeft deze wissel ter waarde van 10.300 rijksdaalder getrokken op bevel van HHM.
In een memorie verzoekt ook Joost Brasser, koopman te Amsterdam, betaling van een vervallen en aangenomen wisselbrief. Deze wissel van 10.000 rijksdaalder heeft commissaris Hoogenhouck eveneens op bevel van HHM getrokken.
HHM vragen ontvanger Doublet waarom de wissels niet zijn betaald. Hij verklaart daarvoor geen geld in kas te hebben noch te kunnen lenen.
HHM verzoeken de Staten van Holland de twee wisselbrieven te betalen in mindering van hun quote in het subsidie voor Denemarken, maar zij weigeren dit.