10/06/1628, 6

10/06/1628, 6

6 De RvS adviseert d.d. 8 juni over de door de heer Heimbach namens de Kleefse regering te Emmerik [Emmerich] ingediende remonstrantie. Hieruit en uit de mondelinge verklaring van Heimbach maken zij op dat het nieuwe beheer van de keurvorstelijke contributies slechts toereikend zou zijn voor betaling van de garnizoenen van Soest [in Westfalen] en Lünen, met door ontvanger Onckel en een ander persoon te lenen geld. Er zou niets worden gedaan aan de betaling van de compagnie van Soppenbrouck en het op de oude sterkte brengen van die van overste Gent. Na overleg met Z.Exc. adviseert de Raad vast te houden aan de genomen resolutie en de door HHM aan overste Gent verleende akte, tenzij de Kleefse regering binnen enkele dagen een betere regeling treft om hen tevreden te stellen.
HHM nemen dit advies over.