24/06/1628, 5

24/06/1628, 5

5 De RvS adviseert d.d. 22 juni over de twee aan Z.Exc. en aan baron van Gent gerichte brieven van Jacob Mangelman, beide d.d. 12 juni, inzake de door de Spanjaarden beraamde belegering van huis Ravensberg, en het advies over de op 19 juni ontvangen dagvaarding van de keizer voor Ernst Casimir en diens brief van 13/3 juni. In samenspraak met Z.Exc. ziet de Raad geen mogelijkheid tot onzet van Ravensberg aangezien de plaats ver weg ligt en toch niet te behouden is. Aangaande de dagvaarding adviseert de RvS Ernst Casimir te schrijven de vastgestelde rechtsdag door een gemachtigde te laten waarnemen en verdedigen. HHM moeten dit met aanbevelingsbrieven ondersteunen. Hiertoe dient een goed ingewijd en bekwaam persoon naar 's- Gravenhage te worden gestuurd op wiens informatie de brieven gebaseerd kunnen worden.
HHM nemen dit advies over.