26/06/1628, 8

26/06/1628, 8

8 HHM lezen het rekest van vrouwe Georgine van Lynden, weduwe van Jacob Suijs, heer van Nederveen, c.s., woonachtig te Luik. In 1497 heeft hertog Phillips van Oostenrijck als graaf van Vlaanderen de weduwen en erfgenamen van Pauwels en Guido de Baenst of degenen die aanspraak maken op hun bezit, de voorouders van de supplianten, een aantal schorren of verdronken landen nabij Watervliet [Sint-Laureins], en IJzendijke gegeven om deze naar eigen inzicht te bedijken of niet. De supplianten verzoeken zich ongestoord met deze schorren en het daarvan reeds bedijkte of nog te bedijken gebied binnen hun grenzen - met name Mauritspolder - te kunnen bezighouden. Rentmeester Van Loo en alle anderen moet worden verboden de supplianten of hun gemachtigden lastig te vallen of te belemmeren. Indien dit reeds gebeurt, moeten zij daar terstond mee ophouden en dit voortaan laten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.