14/07/1628, 9

14/07/1628, 9

9 Afgevaardigden van de in het Land van Vollenhove gelegen steden Hasselt en Steenwijk compareren en dienen hun mondeling gedane klachten schriftelijk in.
1 De ridderschap en de steden Deventer, Kampen en Zwolle willen Hasselt en Steenwijk, hun inwoners en het gehele Land van Vollenhove bezwaren met ordinaris en extraordinaris contributies. Hierdoor zouden deze worden beroofd van al hun rechten en privileges. De ridderschap en de genoemde steden verklaren de steden van de supplianten niet als steden maar als platteland te beschouwen. Wanneer de supplianten daarover klagen of protesteren tegen hun besluiten, beweert men dat zij majesteitsschennis plegen.
Tevens willen de genoemde steden de supplianten verbruiksbelastingen laten betalen, die zij zelf niet willen dragen. Bovendien willen zij het Land van Vollenhove belasten met "drie, vyve, sesse" tegen één door die van Salland en Twente te dragen. Daarnaast hebben zij na het overlijden van Henrick van Keppel Focxsz. het schoutambt van Hasselt buiten weten en in strijd met de privileges van deze stad vergeven, wat altijd op nominatie en aanbeveling van de Hasseltse magistraat moet gebeuren. Bovendien hebben Deventer, Kampen en Zwolle jaren geleden besloten zonder enige kennisgeving aan de stadhouder of de landsregering hun eigen schouten aan te stellen.
Daarnaast hebben de steden op de laatste Landdag te Kampen bij openbare plakkaten de burgers van Hasselt en Steenwijk verboden te jagen en te vissen met visnetten en dit recht vergund aan hun eigen burgers, behalve wanneer die van Hasselt en Steenwijk hun oude rechten daarop kunnen aantonen.
Ook hebben de steden sinds enige jaren het hoofdgeld van de burgers in Hasselt en Steenwijk door soldaten laten innen, hoewel dit al was opgebracht en aan de afgevaardigden van de Landschap gegeven. Dit is slechts gebeurd om hun gezag over hen te laten blijken, opdat die van Hasselt en Steenwijk bemerken hoe gering zij worden geacht.
Zulke daden lijken meer op ongehoorde wreedheden dan op een wettig bestuur. De leden van de Unie moeten gelijke lasten dragen en zich eendrachtig tegen de gemeenschappelijke vijand verdedigen, zonder dat een provincie over een andere provincie of een stad over een andere stad heerst.
De supplianten verzoeken HHM en de stadhouder [van Overijssel] te helpen dat zij niet door andere leden en steden worden overheerst en dat zij in gelijke mate mogen bijdragen. Tevens vragen zij om een hofrichter of een andere afgevaardigde van HHM aan wie zij hun zaak kunnen voorleggen. Anderzijds zouden HHM er zelf een passend besluit over kunnen nemen.
HHM kunnen hierover geen besluit nemen. Zij verwijzen de afgevaardigden naar Z.Exc. als stadhouder van Overijssel.

1 De klachten zijn geïnsereerd in S.G. 3187.