24/08/1628, 11

24/08/1628, 11

11 HHM vragen de binnengekomen Aert Meuris, boekverkoper in de Papenstraat te 's-Gravenhage, in wiens opdracht hij Schryvens van de Rooms keyserlycke majesteits Biechtvader drukt en verkoopt. 1 Hierin staan verschillende lasterlijke aantijgingen tegen de hertog van Buckingham. Meuris verklaart hierop dat hij het geschrift heeft gekregen van de heer De Glarges, pensionaris van Haarlem. Hij meende dat De Glarges gelast was het werk te doen drukken.
HHM verbieden Aert Meuris uitdrukkelijk exemplaren van dit geschrift te verkopen en laten hem de verspreide exemplaren terugnemen. Ook gelasten zij hem dergelijke zaken voortaan na te laten.

1 De volledige titel van dit pamflet luidt: In Nederduytsch overgeset, Schrijvens van de Rooms Keyserlijcke Majesteyts Biechtvader, aen eenen voornemen Jesuyt tot Hildesheym, door eenen van hare Orden afgesonden, die inder Graefschap Honsteyn op Hards, van een Luytersche Lieutenant in der nacht dood geslagen is: waer inne alle pauselijcke practijcquen tegens de Duytsche steden, de kroonen van Denemarcken, Sweeden ende Engeland, oock ten deele de Heeren Staten Generael van Holland begrepen zijn. 's-Gravenhage, 1628. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 3791.