25/08/1628, 10

25/08/1628, 10

10 De president bericht door Z.Exc. te zijn ingelicht over de klacht van agent Carlaton inzake drie lasterlijke boekjes of pamfletten met aantijgingen tegen de hertog van Buckingham. Het betreft Schryvens van de Rooms keyserlycke majesteits Biechtvader en Copie van een translaet van seeckere missive aen den vader van 't collegie van de Jesuyten binnen Brussel geschreven 1, beide gedrukt door Aert Meuris, boekverkoper in de Papenstraat te 's- Gravenhage. Het derde werkje, Satyra off spotversen over de reyse ende wedercompste van Bockingam2 is gedrukt door Willem Jansz. Blaulaecken, inwoner van de Sint Jansstraat te Amsterdam.
HHM laten het Hof van Holland over de eerste twee pamfletten en de magistraat van Amsterdam over het derde informatie inwinnen. Zij moeten deze publicaties laten vernietigen en de auteurs en drukkers ervan vervolgen conform de plakkaten van het land. HHM stellen hun gezanten in Engeland op de hoogte van deze verrichtingen.

1 De volledige titel luidt: Copie ende translaet van seeckere missive in't Franchois geschreven, aen den vader van't collegie van de Jesuiten binnen Brussel, wesende bevonden onder de papieren van ses Jesuiten die tot Londen gevangen zijn geweest in de maent junius 1628. 's-Gravenhage, 1628. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 3793.
2 Verschenen in 1628 als: Satyra of spotveersen over de heenreyse, en vvederkomste, vanden hertoch van Bockingam, naer 't eylandt van Ree.