02/10/1628, 18

02/10/1628, 18

18 De president meldt dat Terestein hem heeft bericht dat er geld moet worden opgebracht om conform de resolutie van 18 sept. het gat achter de krib bij het Kleefse Spui te dichten en het schephoofd bij Schenkenschans ['s-Gravenwaard] te herstellen. De hiertoe opgestelde contracten kunnen uitwijzen wie het schephoofd moet betalen en onderhouden.
HHM verzoeken de RvS het geld voor het dichten van het gat te regelen. Ook moet de Raad erop toezien dat het schephoofd wordt hersteld door de daartoe verplichte partij. De heren van Utrecht verklaren aan de hand van de resolutie van hun Gedeputeerde Staten d.d. 12 sept. geen geld te betalen ten gunste van de Rijn en IJssel. Zij menen immers dat hun provincie hierdoor schade zal lijden.