08/11/1628, 5

08/11/1628, 5

5 In een rekest klaagt Petrus van Camminga, vrij- en erfheer van Ameland, dat zijn onderdanen hebben geprobeerd de opbrengsten van oude en nieuwe accijnzen tegen te gaan en het innen ervan te verhinderen. Hij verzoekt HHM nogmaals aan zijn onderdanen te schrijven opdat deze hun heer hierbij niet langer tegenwerken of benadelen. Zo niet, dan moeten zij hem machtigen andere middelen te mogen aanwenden.
HHM stemmen in met dit verzoek.