15/11/1628, 5

15/11/1628, 5

5 Agent Mibassen bericht d.d. 7 en 10 nov. onder meer dat de vijand de zee onveilig maakt en dagelijks veel prijzen naar de havens van Vlaanderen brengt. De staatse oorlogsschepen komen hun plicht daartegen [op te treden] niet na en verblijven langdurig in Engeland onder het voorwendsel schoon te maken.
HHM geven de twee brieven aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten. Zij moeten onderzoeken welke nadere maatregel men kan treffen om de scheepskapiteins hun plicht te laten vervullen, opdat de dienst van het land niet langer wordt veronachtzaamd waardoor de Nederlanders op zee ten prooi worden gelaten aan de vijand.