04/12/1628, 1

04/12/1628, 1

1 Ontvangen is een brief van de Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. Leeuwarden 19 nov. met een extract uit hun resolutieboek inhoudend dat zij geruime tijd geleden kapitein Frans van Roussel hebben afgedankt. Zij zijn niet op de hoogte van hetgeen Roussel sindsdien in dienst van de koning van Denemarken heeft gedaan.
Er wordt geen resolutie genomen.