11/01/1629, 15

11/01/1629, 15

15 Essen en andere gedeputeerden van HHM delen mee dat zij met Joachimi onder inventaris de originele stukken uit de nalatenschap van Speult hebben overgenomen van de bewindhebbers van de VOC Brouwer en Hans de Hase. Van alle stukken berust een kopie onder de gedelegeerde rechters van Amboina [Ambon], met uitzondering van twee brieven d.d. 22 feb. 1622 (Engelse stijl) door Gabriel Toursen geschreven vanuit de gevangenis aan Samuel Colson en andere medeplichtigen.
Brouwer en De Hase hebben hun verzoek herhaald dat eerder ter vergadering was gedaan, om in de vrijgeleide voor de deputatie naar Engeland de namen van hun collega's op te nemen. Indien HHM de toegezonden akte afdoend vinden, vragen zij HHM hun veiligheid te garanderen.
Joachimi wijst HHM er op dat de resolutie over de zending naar Engeland duidelijker kan waar het gaat over de terugbetaling van de 650.000 gld. die aan de graaf van Mansfeld zijn gegeven enerzijds en de rest van het voorgeschoten geld voor het onderhoud van vier regimenten adelborsten volgens de defensieve alliantie uit 1624 met de koning van Groot-Brittanniƫ anderzijds.
De gedeputeerden melden eveneens dat de geschenken voor de commissarissen van het traktaat van Southampton en de twaalf of veertien valken die uit Frankrijk zijn gestuurd, ter sprake zijn gekomen. Zij vragen Joachimi tevens toestemming te verlenen om 800 gld. aan ingenieur Willem Engelbert te geven om naar de Republiek te reizen. Hij mag zijn instrumenten kostenloos meebrengen.
HHM beslissen ten eerste dat de documenten van Speult tegen een inventaris en een ontvangstbevestiging in handen zullen worden gesteld van de procureurs van de beschuldigde rechters in de zaak Amboina. Ten tweede verklaren zij dat de vrijgeleide van de koning van Groot-Brittanniƫ is bedoeld voor alle gedeputeerden van de VOC die met de Engelse Compagnie zullen onderhandelen en ze verzoeken hun naar Engeland te vertrekken. Het derde punt van de gedeputeerden wordt voorlopig nog in beraad gehouden. Ten vierde, wat de geschenken betreft, zal men nakijken wat de graaf van Holland heeft gekregen en wachten op de aankomst van West-Indische vloot. Als er mooie of zeldzame voorwerpen zijn meegekomen kan men die in plaats van de valken ten geschenke geven in Engeland. HHM gaan niet in op de zaak van Willem Engelbrecht.