06/02/1629, 3

06/02/1629, 3

3 HHM beraadslagen verder over het verzoek van Jacob van der Rosieren, Johan Bartiens, Claes van Hanswyck en Johan de Vogel, klerken van de Admiraliteit te Amsterdam . Sinds 1624 ontvangt eerstgenoemde jaarlijks 150 gld. bovenop zijn traktement en de overige drie jaarlijks elk 200 gld. voor hun huishuur, in plaats van door de Admiraliteit gehuisvest te worden. Ontvanger Houyffyser maakt echter bezwaar tegen de uitbetaling van deze extra vergoeding aangezien de Generaliteitsrekenkamer deze uitgaven weigert goed te keuren in de rekeningen en zelfs opgedragen heeft om het uitbetaalde geld terug te vorderen. De supplianten verzoeken bijgevolg dat HHM de genoemde uitgaven de ontvanger laten valideren in de rekeningen.
HHM dragen de Generaliteitsrekenkamer op het extra traktement en de tegemoetkoming in de huishuur in de rekeningen van Pieter Maertsz. Houffyser te valideren sinds het jaar van de toekenning tot en met 1628. De advocaat-fiscaal wordt gevraagd de terugvordering stop te zetten. Het extra traktement en de bijdrage in de huishuur worden verlengd met een jaar.