13/02/1629, 5

13/02/1629, 5

5 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 8 feb. HHM hebben bij apostille d.d. 18 nov. 1628 op een eerder advies van de RvS d.d. 9 okt. 1628 over het rekest van ingelanden van de Zevenaarpolder, Goesschepolder en Vlooswijkpolder d.d. 12 sept. 1628 bepaald dat de RvS een nauwkeurig advies moest uitbrengen. De Raad heeft zelf advies ingewonnen bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland en is in navolging daarvan van mening dat de supplianten in het nieuw te dijken land mogen genieten van vrijstelling van het hoorngeld, de tienden en de belasting op bezaaide landen voor een periode van veertien jaar na het voltooien van de bedijking. Een vrijstelling van de algemene belastingen acht de RvS niet opportuun.
HHM stellen hun gecommitteerden die in Vlaanderen de verponding van de landen, schorren, gorzen en andere dergelijke onroerende goederen tegen de zesde penning op de zuivere huur zullen opstellen, dit advies en de vorige adviezen ter hand om te letten op het ervan in kennis stellen van de supplianten en om daarover verslag uit te brengen.