04/03/1629, 2

04/03/1629, 2

2 Overste Gent klaagt in een brief d.d. Soest [in Westfalen] 24 feb. over de troepen van de Katholieke Liga die in de Soester Börde gelegerd zijn, tot groot nadeel van het garnizoen te Soest. Hij doet enige voorstellen ter verbetering van de situatie. In een remonstrantie klaagt Gent over de Brandenburgse regering die tot nu toe nagelaten heeft munitie te kopen voor de stad Soest en over het afzetten van oude en het aanstellen van nieuwe officieren voor het regiment voetvolk in dienst van de keurvorst van Brandenburg. Gent stelt ten derde voor de compagnie van overste Haetfelt van goede officieren te voorzien. In de vierde plaats moeten de kapiteins van de garnizoenscompagnieën aanwezig zijn om wanneer er iets voorvalt, met raad en daad bijstand te kunnen verlenen. Ten vijfde vraagt hij de getalsterkte van de compagnie cavalerie van het garnizoen van honderd op honderdtachtig paarden te brengen. Ten slotte brengt Gent HHM ervan op de hoogte dat de door de Brandenburgse regering aangestelde nieuwe officieren in het geheim de eed hebben afgelegd.
De brief en remonstrantie van Gent gaan voor onderzoek naar de RvS, die hierover na overleg met Z.Exc., advies moet uitbrengen.