09/03/1629, 4

09/03/1629, 4

4 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 7 maart op het aan Z.Exc. gerichte rekest van de schout van Turnhout, gecommitteerde van het platteland van Brabant onder contributie. Deze doet zijn beklag over de grote afpersing door hen die het geschut bedienen, die eerder in dienst waren en zich buiten verlof op het platteland ophouden. De RvS en Z.Exc. achten het ingediende voorstel van de advocaat-fiscaal om de situatie te verbeteren nuttig, maar zij koesteren ook enige bedenkingen. Ten eerste aarzelt de RvS gearresteerde soldaten over te laten aan de genade van een schout waarmee het krijgsvolk weinig binding heeft. Het zou beter zijn hem slechts informatie over de arrestanten te laten inwinnen en die op te sturen aan de zijde die de arrestant in dienst heeft. De commissie van deze schout zou moeten ophouden wanneer de troepen in Brabant of het aangrenzend gebied te velde zijn. Tot slot lijkt het de RvS beter om in plaats van één twee officieren aan te stellen, één van elke zijde, om partijdigheid te vermijden.
Er wordt geen resolutie genomen.