28/03/1629, 12

28/03/1629, 12

12 Dr. Cornelis Pynaecker heeft op last van HHM in Barbarije [Marokko] een aantal inwoners van Emden uit slavernij bevrijd en daarvoor een aanzienlijk bedrag uitgegeven. Hij vraagt in een rekest de aanwezige gedeputeerden van die stad op te dragen hem hiervoor schadeloos te stellen.
De vergadering stelt de gecommitteerden die met de gedeputeerden van Emden zullen spreken, dit rekest ter hand om deze zaak te behartigen.