07/04/1629, 1

07/04/1629, 1

1 Gelezen is het verzoek van de weduwe van Cornelis Pietersz. Madder en de weduwe van Claes Jacopsz. Coppendraijer. Hun echtgenoten waren beiden scheepskapiteins die sneuvelden bij het enteren van Spaanse schepen voor de westkust van Gibraltar, onder het bevel van wijlen admiraal Heemskerck.
Om de in dit en een eerder verzoek genoemde redenen staan HHM toe dat de Admiraliteit te Amsterdam de supplianten nog drie jaar lang 50 gld. per jaar betaalt, te beginnen vanaf het aflopen van de laatste concessie. Zij moeten elk jaar opnieuw bewijzen nog in leven te zijn. De ontvanger van de Admiraliteit moet de betaling inschrijven onder de uitgaven in zijn rekening en attestatie en kwitantie van de betaling voorleggen.