20/04/1629, 14

20/04/1629, 14

14 HHM lezen het concept van de door de RvS opgestelde missive aan de ontvangers van de contributie. Hierin worden zij gelast de inwoners van het vijandelijke gebied aan te schrijven dat zij een einde moeten maken aan het verbod van de vijand om zich te bevoorraden in de steden en dorpen onder controle van HHM en gewassen naar deze steden te voeren. Dat geldt ook voor de verplichting om de goederen die naar 's- Hertogenbosch, de Meierij van 's-Hertogenbosch of neutrale landen gevoerd worden alleen via Crèvecoeur over het water naar 's-Hertogenbosch te voeren. Door het verbieden van de handel of het vervoer van manschappen tussen staatse steden en Brabant of andere plaatsen heeft men immers alleen de bedoeling om de handel van 's-Hertogenbosch te bevoordelen.
HHM keuren het concept goed mits het wordt uitgebreid met een zinsnede over het oppakken door de vijand van de personen die enige goederen van geringe waarde of rijshout naar deze kant van de grens hebben gebracht, of deze naar de schepen hebben gebracht die ze vervolgens naar de staatse kant vervoerd hebben. Als deze toevoeging gebeurd is, moet de RvS de nieuwe tekst aan HHM voorleggen.