26/04/1629, 4

26/04/1629, 4

4 HHM lezen de rescriptie van de RvS op de resolutie d.d. 14 april1. De RvS heeft kennis genomen van het verzoek van de provincie Friesland om een commissie uit te vaardigen voor kapitein Homme van Hettinga als commandant van Leerort in plaats van Willem Coenders. De commissie moet krachtens de overeenkomst tussen Friesland en Groningen aangaande het commando over de forten Leerort, Bourtange, Langakkerschans [Nieuweschans] en Bellingwolde een duur hebben van drie jaar. De RvS meent dat de genoemde forten, in het bijzonder Leerort, zover buiten beide gewesten liggen dat het aanstellen van de commandanten aan de Generaliteit behoort. Het goedkeuren van het genoemde akkoord is bijgevolg schadelijk voor de autoriteit van de Republiek. Indien HHM beslissen de commandant van Leerort aan te stellen, dan moet dat gebeuren ondanks het akkoord in kwestie en zonder dit goed te keuren. Friesland en Groningen moeten dan schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de beweegredenen van deze beslissing.
Bij de beraadslaging wordt de propositie van Amama gelezen, die namens de graaf van Oost-Friesland op 13 april aan HHM voorgelegd werd. De vergadering stelt de RvS deze propositie, die ook gaat over de plannen van de provincies om het commando te veranderen, ter hand om het te onderzoeken en er advies over uit te brengen. De RvS wordt verzocht om naast het uit te brengen advies het hierboven verdedigde standpunt op te nemen.

1 De resolutie is genomen op 11 april.