20/05/1629, 7

20/05/1629, 7

7 De Gedeputeerde Staten van Friesland verzoeken in een missive d.d. Leeuwarden 6 mei om Homme van Hettinga commissie te verlenen als vervanger van kapitein Willem Coenders, die op dit ogenblik garnizoen houdt in Leerort. Dit gebeurt conform de overeenkomst over het verwisselen van het commando tussen henzelf en de Gedeputeerde Staten van Groningen .
HHM wachten op het advies waarom is gevraagd van Z.Exc. en de gedeputeerden te velde.