22/05/1629, 6

22/05/1629, 6

6 Kapitein Willem Coenders, commandant van Leerort, schrijft in een missive d.d. 16 mei dat kapitein Homme van Hettinga uit het garnizoen aldaar overeenkomstig het verdrag tussen Friesland en Groningen en op bevel van de Gecommitteerde Raden van Friesland d.d. 1 mei, het commando van Leerort wil overnemen. Hettinga heeft echter geen commissie van HHM en Coenders verzet zich tegen de overname van het commando. Verder heeft Hettinga de majoor bevolen hem de sleutels van de poort te overhandigen en hem het wachtwoord te geven. Ten slotte heeft Hettinga gezegd Coenders niet langer te erkennen als commandant en heeft hij zich nogal onbehoorlijk gedragen. Coenders vraagt wat hem nu te doen staat.
HHM antwoorden dat hij voorlopig nog commandant blijft zoals in zijn commissie is vastgelegd. Daarnaast word de genoemde majoor geschreven dat hij uitsluitend van Coenders of van degene die later op commissie van HHM aangesteld zal worden, bevelen moet aannemen. Verder schrijven HHM Hettinga dat hij onder het commando van Coenders staat en dat hij dat commando moet respecteren. Deze regeling geldt totdat HHM een beslissing hebben genomen op nader bericht van de betrokken provincies en de graaf van Oost-Friesland, en na inwinning van de adviezen van Z.Exc. en de RvS.