22/06/1629, 17

22/06/1629, 17

17 De gecommitteerden van de stad Delft vragen HHM de opvolging te regelen van het commando over de schepen voor de kust van Vlaanderen, nu luitenant-admiraal Heyn gesneuveld is. Tevens verzoeken zij diens begrafenis te regelen, omdat diens weduwe een eenvoudige vrouw is.
HHM antwoorden dat op het eerste punt gisteren al besloten is. Wat het tweede punt betreft worden de gecommitteerden verzocht de zorg voor de begrafenis op zich te nemen en ervoor te zorgen dat deze verloopt zoals bij zijn voorgangers in functie. Zij moeten tevens het lichaam laten begeleiden door de plaatselijke schutterij. De Admiraliteit te Rotterdam wordt gemachtigd om op kosten van het land een gepaste epitaaf te laten maken ter ere van de overledene en zijn familie en ter herinnering van het nageslacht.