31/07/1629, 8

31/07/1629, 8

8 HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 30 juli op de resolutie van HHM d.d. 24 juli aangaande de kwestie van de keurvorst van Brandenburg, die hier door de graaf van Schwarzenberg behartigd wordt, en de twee concepten van een eindbesluit dat aan de graaf zal worden gegeven. De RvS adviseert het concept van de gedeputeerden van HHM, gisteren in de vergadering gelezen, goed te keuren. Het besluit dat aan de graaf gegeven wordt zal immers ongetwijfeld in handen van de keizer komen en dit concept is het minst belastend voor de keurvorst ten opzichte van de keizer. Bovendien zijn deze onderhandelingen slechts provisioneel, waardoor HHM zich, wanneer de conventie in de registers ingeschreven is, nog steeds kunnen doorgaan met de executie indien men aan Brandenburgse zijde de overeengekomen punten niet naleeft. De RvS merkt evenwel op dat in dit concept in plaats van 16.800 gld. niet meer beloofd wordt dan 15.000 gld. voor het onderhoud gedurende drie maanden van de twee compagnie├źn haakbusschutters. De RvS wensen betaling van het volledige bedrag, maar indien dat niet lukt moeten HHM zich met 15.000 gld. tevredenstellen, omdat men onder de huidige omstandigheden geen geslaagde executies kan uitvoeren.
HHM keuren het eerder besproken concept goed en zullen zich tevredenstellen met 15.000 gld. De gedeputeerden die dit besluit aan de graaf zullen bezorgen, moeten hem erop wijzen dat de resolutie van HHM d.d. 24 juli niet volledig is opgenomen in dit antwoord, opdat het kan worden voorgelegd aan de standen van Mark, Berg, Kleef etc. en aan de keizer, die men met de integrale resolutie waarschijnlijk voor het hoofd zou stoten.