02/08/1629, 20

02/08/1629, 20

20 President Clant wordt gemachtigd het besluit dat aan de graaf zu Schwarzenberg zal worden overhandigd, te paraferen. Gedeputeerden Noortwijck, Bas en Beaumont worden gecommitteerd dit besluit bij de graaf te bezorgen, alsmede hem de resolutie d.d. 24 juli ter hand te stellen. Ze moeten daarbij verklaren dat laatstgenoemde resolutie niet volledig is opgenomen in het uiteindelijke besluit, aangezien dit eerst voorgelegd moet worden aan de stenden van Gulik [J├╝lich], Kleef en aan de keizer, die aanstoot zouden kunnen nemen aan de integrale resolutie. Ten slotte bevelen ze de graaf de betaling van 8.000 rijksdaalder aan de vrouwe van Putlitz aan, door hem geassigneerd op het Kriegszahlambt.