08/08/1629, 3

08/08/1629, 3

3 HHM lezen het vandaag opgemaakte advies van de RvS op de vandaag ontvangen missive van Z.Exc. d.d. 6 aug., waarin hij voorstelt de schouten en huislieden vanuit de Gelderse steden te verbieden weer naar het platteland terug te keren of levensmiddelen uit te voeren.
De RvS adviseert HHM het Hof van Gelderland te schrijven om alle schouten en boeren van de Veluwe ten strengste te verbieden naar hun woonplaats terug te keren. Tevens moet het Hof nagaan wie eerder 's lands plakkaten heeft overtreden door contributie aan de vijand op de Veluwe te betalen, om de schuldigen conform de plakkaten (die onderhand vernieuwd moeten worden) te vervolgen. De schepen die van hier met levensmiddelen stroomopwaarts langs de Betuwe varen, meren op vele plaatsen aan en werken daarmee fraude en bevoorrading van de vijand in de hand. Daarom zouden twee of drie aanlegplaatsen moeten worden aangewezen, waarbuiten de schepen niet mogen lossen. Bij deze aanlegplaatsen zijn goed toezicht en bewaking door een wachtschip nodig. De toevoer aan de vijand moet verboden worden op straffe van de dood en verlies van goederen. De IJsselsteden moet worden aangezegd geen levensmiddelen te laten passeren, tenzij met een geldig paspoort dat gezuiverd dient te worden. Maar bovenal moet fraude worden achterhaald en schuldigen worden gestraft zonder aanzien des persoons. Dergelijke voorbeelden komen het land ten goede en verhinderen dat de vijand door de bevolking wordt gevoed en onderhouden.
HHM zullen het Hof van Gelderland schrijven alle schouten en bewoners van de Veluwe ten oosten van de Grebbe te verbieden terug te keren. Ook handel op of bevoorrading van de vijand moet het Hof streng straffen. Een duplicaat van deze missive wordt gestuurd naar graaf Ernst Casimir van Nassau en de gedeputeerden in Arnhem, met het verzoek over de stipte uitvoering te waken. De Admiraliteiten wordt geschreven dat schepen met levensmiddelen die de Lek of Rijn opvaren om de ingekwartierde staatse soldaten in die omgeving te bevoorraden, dat alleen op binnenlandse paspoorten mogen doen. Deze paspoorten moeten worden gezuiverd conform het plakkaat op verbeurte van lijf en goed. Om de uitvoering hiervan te garanderen, wordt commies-generaal Eck geschreven naar de brug van Wageningen of omgeving te gaan. Ook zal commies-generaal Goutswaert geschreven worden om op de Lek, alsmede de kantoren aldaar en elders de zuivering van de paspoorten te controleren en daarover met Eck te overleggen. Graaf Ernst en de gedeputeerden in Arnhem wordt geschreven maatregelen te treffen om te verhinderen dat de schepen op de Rijn en de Lek aan de kant van de Veluwe aanleggen en om ervoor te zorgen dat ze zich 's nachts onder de wacht van de staatse troepen in de Betuwe stellen. De vernieuwing van de plakkaten tegen onderhandelingen met de vijand over contributies, wordt uitgesteld.