11/08/1629, 18

11/08/1629, 18

18 De Vries en Brasser, gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam , verzoeken HHM om maatregelen ter betaling van een acquit van 25.093 gld., als restant van een groter bedrag dat de Admiraliteit door ontvanger-generaal Doublet is gegeven over het restant van haar quote in het tweede miljoen voor dit lopende jaar dat voor de oorlog te water is ingewilligd. Verder stellen ze voor om naar het voorbeeld van de handel op de Lek en de Rijn, een binnenlands paspoort verplicht te stellen voor de goederen die naar het leger voor 's- Hertogenbosch vervoerd worden. Om fraude met de konvooien en licenten te vermijden moet het paspoort op straffe van verbeurte conform het plakkaat gezuiverd worden. Ten derde klagen de gedeputeerden dat overste Gent geweigerd heeft om zonder opdracht van HHM in te gaan op het verzoek van de konvooimeester van Maaseik, Morra, om te helpen bij het innen van het licent op de inkomende waren. Hij heeft daarentegen de karren met wol door zijn tamboers laten begeleiden, tot schade van 's lands schatkist. Ze vragen HHM hiertegen op te treden. De gedeputeerden melden ten vierde dat vice-admiraal Lieffhebber Harwich is binnengelopen. Ze wijzen op zijn praktijken waarmee hij toestemming van HHM heeft verkregen en het weinige respect dat hij de Admiraliteit betoont. Ten vijfde delen ze mee dat kapitein Keert de Koe die onder de vlag van Cleuter meevaart naar Algiers en Tunis om de Nederlandse gevangenen te bevrijden, gereed is.
Ten eerste vragen HHM de ontvanger-generaal waarom het acquit niet betaald is. Ten tweede besluiten HHM dat degene die levensmiddelen naar 's-Hertogenbosch wil brengen, een binnenlands paspoort nodig heeft dat conform de plakkaten gezuiverd moet worden op straffe van betaling van het driedubbele Bosch' licent. Om de uitvoering van deze maatregel te vergemakkelijken wordt commies-generaal Fortsz. naar het fort Crèvecoeur en omgeving gestuurd, en commies-generaal Abbas naar Dordrecht en de omringende kantoren. Zij moeten er in onderling overleg op toezien dat de paspoorten gezuiverd worden. Ten derde zal overste Gent worden geschreven niet langer tot schade van het land wol, schapen of andere producten te laten begeleiden. Tijdens zijn verblijf in Soest [in Westfalen] moet hij Morra helpen bij de invordering van 's lands rechten. Het vierde punt wordt in beraad gehouden tot de komst van Lieffhebber. Het vijfde punt behoeft geen resolutie.