13/08/1629, 5

13/08/1629, 5

5 Overlander die is teruggekeerd, rapporteert dat de gedeputeerden van HHM conform de resolutie van HHM d.d. 26 juli met Z.Exc. voor 's- Hertogenbosch in overleg waren getreden over gepaste maatregelen tegen de vijandelijke invasie op de Veluwe. Z.Exc. verklaarde dat er goede plannen opgesteld waren om deze staat voor problemen te behoeden, maar door nalatigheid waren deze niet uitgevoerd. Om de opmars te stuiten moest volgens hem een groot deel van het leger te Arnhem en te Utrecht worden gelegerd en dienden de Betuwe, de steden op de Veluwe en die aan de IJssel en daaromtrent met garnizoenen te worden versterkt.
Dit was inmiddels gebeurd, waarop de gedeputeerden naar Arnhem zijn vertrokken. Overlander was door HHM naar Utrecht en Amersfoort gestuurd om enkele zaken te regelen. Enkele personen uit de regering van de provincie Utrecht stelden hem voor de levensmiddelen uit Amersfoort naar andere steden te brengen, om in geval van een inname van deze stad de vijand niet over al te grote voorraden te laten beschikken.
HHM bedanken Overlander. HHM besluiten de voorraden van Amersfoort niet te verplaatsen, maar deze stad uit alle macht proberen te behouden. Kolonel Morgan wordt binnengeroepen en krijgt de opdracht zo snel mogelijk naar Amersfoort te reizen om het bevel aldaar op zich te nemen, zowel over de cavalerie, de infanterie als de troepen die er nog heengezonden zullen worden. De commissie die HHM depêcheren is van kracht totdat Z.Exc. anders besluit. Morgan moet HHM na inspectie zo snel mogelijk melden wat er in die stad nodig is. Hij moet hierover ook met Z.Exc., de RvS, de Gedeputeerde Staten van Utrecht en de Brederode corresponderen. HHM zullen de benodigdheden toesturen. De RvS moet voldoende lonten en lood naar Amersfoort sturen, en aan het stadsbestuur van Amsterdam tienduizend pond buskruit. De Gedeputeerde Staten en Brederode wordt gevraagd drie of vier sterke compagnieën uit het garnizoen van Utrecht naar Amersfoort over te plaatsen, zodat die stad door ongeveer duizend soldaten verdedigd wordt. HHM vertrouwen erop dat de Gedeputeerde Staten hiertegen geen bezwaar hebben, te meer daar volgens de brief van commissaris Hoogenhouck overste Ferentz onderweg is met tweeduizend of meer goedbewapende soldaten. De Staten van Holland hebben bovendien eergisteren ingestemd met het plan van Z.Exc. om de helft van vijfduizend burgers uit hun provincie te verwisselen tegen enkele compagnieën soldaten in de garnizoenen, waaruit de drie of vier compagnieën vervangen zullen worden. Z.Exc., graaf Ernst Casimir van Nassau en de gedeputeerden in Arnhem worden op de hoogte gebracht van deze maatregelen, en de magistraat van Amersfoort van de komst van kolonel Morgan en de versterking van het garnizoen.