17/08/1629, 30

17/08/1629, 30

30 1 Meerman en Strick zijn uit het leger voor 's- Hertogenbosch teruggekeerd. Ze hebben een brief bij zich van Z.Exc. d.d. 16 augustus. Ze rapporteren dat Z.Exc. van mening is dat er geen beter middel is om de vijandelijke opmars in Utrecht te stuiten, dan het retranchement dat zich uitstrekt van de Vaartse Rijn te Utrecht en vandaar tot aan de Hinderdam, zo spoedig mogelijk te voltooien, te bemannen en te verdedigen; ten tweede de bruggen te Jutphaas te vernietigen en te vervangen door een halve maan; ten derde de werken aan en nabij de Vaartse Rijn behoorlijk te verdedigen en met krijgsvolk te versterken; ten vierde in allerijl alle huizen af te breken en alle bomen en belemmeringen te slechten waarvan de vijand voordeel zou kunnen ondervinden bij het naderen van de stad en ten vijfde een linie in het retranchement om de stad te maken, alsmede een contrescarp.
In aanwezigheid van de RvS verklaren HHM dat op de eerste drie punten al is besloten. Wat betreft het vierde en vijfde punt wordt op grond van het advies van de RvS en de overwegingen van de gedeputeerden van Utrecht die daartegen zijn ingebracht de RvS verzocht en gemachtigd om gezamenlijk het retranchement te inspecteren en te letten op de insnijding daarvan, enkele ingenieurs te raadplegen over de huizen, het geboomte en andere obstakels die men oordeelt te moeten afbreken, kappen of wegnemen. De raad dient hiervan rapport uit te brengen, opdat daarop door HHM met kennis van zaken in het landsbelang en ter behoud van de stad besloten kan worden.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54.