02/10/1629, 1

02/10/1629, 1

1 President Bas deelt mee dat Berckell gisteren van de heer van Merquette twee schriftelijke antwoorden heeft ontvangen, beide d.d. Brussel 29 september. Hij schrijft dat de vijand de Veluwe en de pas aan de IJssel zal verlaten zodra over de belangrijkste kwestie een overeenkomst is gesloten en getekend. Zij zullen ook dadelijk het vreemde en andere volk uit die kwartieren terugtrekken en alles zoals voorheen op vrije voeten stellen. Berckel mag hier zeker van uitgaan en dit HHM verzekeren. Het is de mening van hare hoogheid dat dit alles zo snel mogelijk en zonder verder uitstel moet worden aangenomen en besloten. Merquette en Berckel zouden elkaar met dat doel aanstaande zondag 7 okt. weer in Roosendaal moeten treffen om de zaak op hoofdpunten zo te ontwerpen, dat deze daarna met een plechtige deputatie van weerszijden kan worden ondertekend en volbracht.
HHM committeren dr. Jacob Cats, eerste pensionaris en raad van de stad Dordrecht en verzoeken hem naar het leger te reizen om de gedeputeerden van HHM aldaar opening van zaken te geven. De gedeputeerden en Cats worden bij deze gemachtigd deze zaak met Z.Exc. te bespreken. Iemand uit hun midden moet aan HHM rapport uitbrengen over het oordeel van Z.Exc., opdat de vergadering op grond van hun bevindingen hierover een resolutie kan nemen die het landsbelang dient. Dit onderwerp moet met vele regeringsleden besproken worden.
Berckel zal Merquette als particulier persoon als volgt terugschrijven: Merquette wordt bedankt voor zijn brief van 29 sept., gisteren door de schout van Roosendaal aan Berckel overhandigd. Hij belooft de inhoud ervan te zullen bespreken met de juiste personen. Op het voorstel van Merquette elkaar de eerstvolgende zondag in Roosendaal te ontmoeten, schrijft Berckel dat het hier een gewichtige zaak betreft die met vele personen besproken moet worden alvorens een resolutie kan worden genomen. Er is daarom meer tijd nodig. Berckel acht het afreizen naar Roosendaal voor een ontmoeting op deze korte termijn dan ook nutteloos en wil Merquette daarvan bijtijds verwittigen. Hij zal trachten de zaak te bespoedigen en beveelt zich vriendelijk bij Merquette aan.
Berckel, in de vergadering ontboden, wordt deze resolutie meegedeeld en tevens aangezegd naar Z.Exc. te vertrekken om verslag uit te brengen.