10/10/1629, 1

10/10/1629, 1

1 De gedeputeerden van de verschillende provincies besluiten na beraad en op advies van de RvS eendrachtig tot een generale monstering voor al het volk in dienst van HHM, zowel te velde als in garnizoen. Olphert Baerentsz., Jensma en thesaurier-generaal Van Goch die voor de verpachting van de gemene middelen naar 's- Hertogenbosch gaan, worden gemachtigd Z.Exc. deze resolutie mee te delen en daarvoor alle argumenten aan te voeren, met het verzoek aan Z.Exc. zich hieraan te conformeren. De gedeputeerden zullen Z.Exc. verder meedelen dat HHM besloten hebben de Zweedse troepen op 23 okt. daadwerkelijk af te danken, om de redenen die door de RvS eerder en nu opnieuw zijn aangevoerd, die Z.Exc. zijn geschreven en die de gedeputeerden naar eigen inzicht nog zullen aanvoeren.
Verder moeten de gedeputeerden de bisschop van 's-Hertogenbosch aanzeggen alle publieke kerken op het platteland onder de jurisdictie van de stad en de Meierij van 's-Hertogenbosch te doen ontruimen, om door hen namens HHM in bezit te worden genomen voor de gereformeerde religie. Z.Exc. wordt verzocht hierbij de helpende hand te bieden. Ten laatste worden de gedeputeerden gelast zich te 's-Hertogenbosch te laten informeren over de situatie en het beheer van de geestelijke goederen aldaar, alsmede over de te verpachten domeinen. Ingeval zij niet de juiste kennis kunnen verkrijgen over de domeinen, moeten zij tot voorlopige invordering overgaan. Van de beide laatste punten moeten zij verslag doen. HHM zeggen de RvS aan dat ten behoeve van de administratie van de geestelijke goederen alsmede de inkomsten van de domeinen niemand zal worden gecommitteerd voordat dit rapport is gehoord. Met beslissingen over daartoe strekkende, bij HHM ingediende rekesten zal dan ook worden gewacht.