16/10/1629, 23

16/10/1629, 23

23 Ontvangen is een brief van Olphert Barentsz., Jensma en thesaurier-generaal Van Goch d.d. 's-Hertogenbosch 13 oktober. Zij schrijven onder andere dat Z.Exc. zich kan vinden in de afdanking van de Zweedse troepen. Hij zal patenten om te vertrekken afgeven, zodra HHM de plaats hebben aangewezen waarheen hij ze moet sturen. Ten tweede maakt Z.Exc. om verschillende redenen bezwaar tegen het doorgaan met de zaak van Emden door hen met vriendelijke woorden in onzekerheid te laten. Ten derde laten de gedeputeerden weten dat Z.Exc. de resolutie van HHM inzake de ontruiming van de kerken op het platteland van de Meierij van 's-Hertogenbosch bedenkelijk vindt. De gedeputeerden hebben deze resolutie niet kunnen uitvoeren omdat de bisschop afwezig is en de eerste veertien dagen niet wordt terugverwacht. Ten vierde melden ze dat de magistraat te 's- Hertogenbosch de verpachting van de gemene middelen te 's-Hertogenbosch heeft geduld, maar daarmee nog niet heeft ingestemd omdat andere Brabantse steden dit hebben afgeraden en zij van de magistraat verlangen daartegen te protesteren.
De RvS zal Z.Exc. de plaats aanwijzen vanwaar de Zweedse troepen zullen worden verscheept. Het tweede punt wordt in beraad gehouden. Op het derde punt besluiten HHM de gedeputeerden terug te zullen schrijven dat de terugkeer van de bisschop niet moet worden afgewacht, maar de resolutie van HHM dient te worden uitgevoerd en de publieke kerken op het platteland moeten in bezit genomen worden ter uitoefening van de gereformeerde religie. Z.Exc. wordt verzocht daarbij de helpende hand te bieden opdat de paapse geestelijkheid tijdens de voortgang van dit grote werk geen eigendomsrechten aanvoert. Op het vierde punt gelasten HHM de gedeputeerden de magistraat te 's-Hertogenbosch bij zich te ontbieden en deze onomwonden aan te zeggen dat zijn verklaring over de verpachting van de gemene middelen HHM zeer heeft bevreemd. Ingeval de magistraat die koers blijft varen zullen HHM maatregelen moeten treffen. De magistraat moet het beleid van HHM ondersteunen.