23/11/1629, 9

23/11/1629, 9

9 Noortwijck meldt dat ambassadeur De Beaugij hem verteld heeft dat de koning van Frankrijk met een groot leger de bergen is overgetrokken naar Italië en Casale heeft ontzet. De koning van Spanje heeft met hulp van de keizer de oorlog in Italië hervat om Mantua en Monferrato te veroveren. De Beaugij heeft een brief van de Franse koning ontvangen waarin deze schrijft vastbesloten te zijn de plannen van Spanje te verijdelen en met HHM te willen overleggen over hoe dit het beste verwezenlijkt kan worden. Noortwyck heeft De Beaugij geantwoord dat het beste is als de Franse koning met dertigduizend infanteristen en acht- à tienduizend cavaleristen Artois en Henegouwen binnentrekt.
Alvorens hierover te overleggen met de Franse ambassadeur, besluiten HHM de kwestie met Z.Exc. te bespreken om zijn advies te vernemen. Hiervoor worden dezelfde gedeputeerden als in de kwestie Hauterives gevraagd.