30/11/1629, 12

30/11/1629, 12

12 De hoogbaljuw, burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken het heffen van de verponding over de landen in Vlaanderen na te laten. Mochten HHM besluiten dat deze landen belastingplichtig zijn tot een bepaald bedrag, dan verzoeken de supplianten gemachtigd te worden om dit geld te heffen en om te slaan over alle morgentallen die naar hun mening de last kunnen dragen.
HHM schorten een besluit op omdat over de in de vorige resolutie genoemde hoofdzaak geen beslissing is genomen.