30/11/1629, 15

30/11/1629, 15

15 Geresumeerd is het advies van de RvS d.d. 24 okt. over het bij HHM ingediende verzoek van de ingelanden van de polder Westenrijk. Eveneens gehoord is het mondelinge verslag van de gedeputeerden die het kohier van de verponding in de kwartieren van Vlaanderen hebben opgesteld.
HHM besluiten de supplianten nog zeven jaar de vrijstelling die zij eerder genoten hebben toe te staan met ingang van het aflopen van de eerste concessie.