07/12/1629, 5

07/12/1629, 5

5 Na beraad besluiten HHM Bruninxs en Veltdriel op te dragen om overeenkomstig een eerdere resolutie de onder HHM vallende landen van Brabant en het land van Cuijk onder de verponding te brengen en daarvan goede kohieren op te stellen. De RvS wordt gemachtigd iemand uit hun midden die geen nalatenschap uit deze landen krijgt, aan Bruninxs en Veltdriel toe te voegen.