19/12/1629, 8

19/12/1629, 8

8 Gelezen is het advies van de RvS d.d. 30 nov. over een door burgemeesters en raad van Groningen aan HHM geschreven brief d.d. 22 okt. ten gunste van de volmachten van het kerspel Blijham in Westerwolde. Zij verzoeken om represaillemaatregelen tegen de schade die hun is berokkend door het vijandelijke leger bij het binnentrekken van het Oldambt ondanks de vrijgeleide. Het advies luidt dat de supplianten enigszins geholpen kunnen worden door ontvanger Jarges op te dragen de ontvanger van de vijand te Lingen schriftelijk aan te manen die van Blijham schadevergoeding te geven. Gebeurt dit niet, dan zal men er van deze zijde voor zorgen dat het kwartier van Lingen hierin voorziet.
HHM stemmen in met het advies en keuren goed dat de RvS de provincie Groningen via ontvanger Jarges schrijft wat hierboven vermeld staat, met uitzondering van het dreigement.