28/12/1629, 10

28/12/1629, 10

10 Ontvanger-generaal Doublet is ter vergadering verschenen. Hij meldt namens de RvS dat Cappelle en Oenema de RvS hebben medegedeeld dat zij te Wezel met agent Bilderbeeck, die op weg was van Keulen naar 's- Gravenhage, hebben gesproken. Bilderbeeck verklaarde ten behoeve van de Generaliteit een aanzienlijk bedrag in Keulen te kunnen lenen. Doublet geeft HHM in overweging Bilderbeeck te machtigen 100.000 gld. te lenen voor de vestingwerken te Wezel en voor de 36.268 gld. die bestemd zijn voor een halve maand soldij voor het ingekwartierde krijgsvolk in de landen van Kleef, Mark en Berg. Dit te Keulen te lenen geld zou moeten worden afgelost uit de bij nadere petitie verzochte legerlasten van 1629 en uit wat ten laste van de genoemde gebieden zal worden geheven.
HHM achten de lening schadelijk voor het land in deze tijd. Desniettemin volharden zij in de eerdere, door Doublet uit te voeren resolutie over het lenen van bovengenoemde bedragen.