31/12/1629, 12

31/12/1629, 12

12 Winsemius rapporteert dat hij de brief van de graaf zu Schwarzenberg d.d. Emmerik [Emmerich] 29 nov. heeft geopend. De graaf beklaagt zich erover dat de Raad van Vlaanderen te Middelburg op verzoek van de overleden vrijheer van Kettler op 10 maart mandement tot beslaglegging heeft gegeven op enkele goederen die de keurvorst van Brandenburg in Vlaanderen heeft om daarop te verhalen wat de impetrant naar zijn zeggen rechtens toekomt betreffende de heerlijkheid Monschau en andere aanspraken. Met dat doel heeft hij het bovengenoemde mandement laten uitvoeren op 14 maart bij klokslag. De graaf verzoekt HHM de Raad van Vlaanderen te gelasten wegens de in bovenvermelde brief genoemde redenen het mandement in te trekken en het exploot te vernietigen.
HHM besluiten alvorens een beslissing te nemen de brief, de kopie van het mandement en het exploot aan de Raad van Vlaanderen te sturen voor informatie en advies.