04/01/1630, 5

04/01/1630, 5

5 Na kennis te hebben genomen van de propositie van Van de Veecke, op 2 jan. mondeling toegelicht en daarna schriftelijk ingediend, wordt besloten deze voor nader onderzoek en advies aan de RvS ter hand te stellen.