12/01/1630, 4

12/01/1630, 4

4 Agent Bilderbeeck verzoekt voor zijn 22-jarige dienst om een beloning op dezelfde grondslag als voor andere agenten gold.
Alvorens te besluiten zal worden opgezocht wat Bilderbeeck in de afgelopen jaren aan extraordinaris en ordinaris betalingen is uitgekeerd.