04/03/1630, 1

04/03/1630, 1

1 Ontvangen is een brief van de Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier d.d. Hoorn 27 feb. met de redenen waarom zij denken bevoegd te zijn de uitkering die ze hebben ontvangen van de WIC ter Kamer van het Noorderkwartier te mogen behouden. Zij zijn niettemin bereid zich te onderwerpen aan de resolutie die de Staten van Holland hierover zullen nemen.
De gedeputeerden van Holland zal conform de resolutie van HHM d.d. 12 en 22 feb. ter vergadering worden verzocht te bewerkstelligen dat de uitkering wordt gerestitueerd, om de bewindhebbers in de genoemde Kamer daarmee in de gelegenheid te stellen hun quote in de 400.000 pond die door de WIC met rente is beloofd, aan de Generaliteit te voldoen.