04/03/1630, 11

04/03/1630, 11

11 Aan de orde komt het advies van de RvS d.d. 27 feb. over het op 22 feb. door resident Aissema ingediende verzoek om betaling van de 800 rijksdaalder die door hem per wissel op ontvanger Reael te Amsterdam zijn getrokken.
HHM besluiten conform het advies - omdat de gedeputeerden van Holland zeggen hun deel in de post van defroyementen te hebben voldaan - dat ze de genoemde som in mindering mogen brengen op de 100.000 gld. waarom verzocht is ter dekking van onvoorziene zaken. Aangezien deze en meer van dergelijke zaken niet op de staat van oorlog moeten staan zij als een extraordinaris voorvallende zaak worden beschouwd.